GKM: Nguyễn Thị Việt Hồng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 400.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Việt Hồng
- Mã chứng khoán: GKM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 4,44%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Việt Lê
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.500.000 CP (tỷ lệ 33,33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 7,41%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/11/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn